"اولین همایش ملی توسعه کارآفرینی و کسب و کار هنرهای سنتی و صنایع دستی در بومگردی" سه‌شنبه 20 آذرماه 1397
1397-09-23

آعاز نشست اکوسیستم کارآفرینی