حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
فرمانداری صومعه سرا
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا
خدمات گردشگری شرکت تعاونی گیلدا دامون شهرباران
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن
فرمانداری فومن