هدف اصلی:

تبیین جایگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران بعنوان زیرساخت توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی در بومگردی

اهداف جانبی:

1-    مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی

2-    چالش ها و فرصت های کسب و کار وکارآفرینی در توسعه پایدار هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی

3-    آموزش و پژوهش هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی

4-    شناسایی و معرفی ذینفعان، متخصصان، مدرسان، پژوهشگران و الگوهای موفق کسب و کار وکارآفرینی هنرهای

سنتی صنایع دستی در بومگردی

5-    فرهنگ سازی جهت احیا،ترویج و توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی