1-    دانش کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی .

2-    وضعیت موجود و مطلوب تولید، عرضه و فروش محصولات هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی .

3-    الگوهای کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی درتوسعه پایدارکسب وکار وکارآفرینی بومگردی.

4-    جامعه بومی به مثابه بستر توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک درتوسعه پایدارکسب وکار وکارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی .

5-    هنرهای سنتی صنایع دستی در اکوسیستم بومی کارآفرینی )محیط زیست و کشاورزی(

6-    تاثیرات متقابل هنرهای سنتی صنایع دستی و بومگردی از منظر اقتصادی، فرهنگی واجتماعی

7-    زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی

8-    ارزیابی رویکرد های عرضه محور و تقاضا محور هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی

9-     نقش و جایگاه هنر و میراث ناملموس در بومگردی

10-شناسایی و معرفی ویژگیهای بومزادی هنرهای سنتی صنایع دستی واحدهای جغرافیایی مناطق مختلف ایران در توسعه پایدار

11- نهادهای بومی و محلی در توسعه پایدارکسب وکار وکارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی

12- جایگاه حقوق مادی و معنوی جامعه بومی و محلی در تقابل سرمایه گزاران دولتی و خصوصی.